Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Đại hội cổ đông

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần 2018 01/11/2018
Giấy ủy quyền 2018 01/11/2018
Giấy đề nghị 2018 01/11/2018
Giấy đề nghị ứng cử kiểm soát viên 2018 01/11/2018
Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị / Kiểm soát viên 2018 01/11/2018
Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS 2018 01/11/2018
Sơ yếu lý lịch (dùng cho các ứng viên vào Hội Đồng Quản Trị) 2018 01/11/2018
Sơ yếu lý lịch (dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm Soát) 2018 01/11/2018
Quy chế làm việc (Tại Đại Hội Cổ Đông 2018) 2018 01/11/2018
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 2018 01/11/2018
Thông báo chốt ngày và mời họp ĐHCĐ 2018 2018 01/11/2018
Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2018 2018 01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ 2017 2018 01/11/2018
Biên bản ĐHCĐ thường niên 2017 2018 01/11/2018
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017 2018 01/11/2018
Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường 2016 2018 01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2016 2018 01/11/2018
Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2016 2018 01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 2018 01/11/2018
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2016 2018 01/11/2018
  • ««
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • »»
  • zalo.png