Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Đại hội cổ đông

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2021 16/03/2021
Quy chế tài chính Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái 2021 2021 03/03/2021
Ban hành điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái 2021 2021 03/03/2021
Tài liệu sau ĐHĐCĐ thường niên 2021 2021 03/03/2021
Quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2021 02/03/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2021 02/03/2021
Biên bản họp ĐHĐCĐ thuờng niên năm 2021 2021 02/03/2021
Đơn từ nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và thành viên HĐQT 2021 01/03/2021
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ( Bổ sung ) 2021 27/02/2021
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2021 08/02/2021
Thông báo dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2021 09/01/2021
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2021 09/01/2021
Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát – Phạm Văn Hậu 2020 31/12/2020
Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát – Dương Thị Hồng Phượng 2020 31/12/2020
Đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị – Phan Hoàng Tuấn 2020 31/12/2020
Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng 2020 11/12/2020
Nghị quyết thoái vốn tại Công ty TNHH cáp điện VTC 2020 05/12/2020
Công bố thông tin Công văn số 849/2020/CV-VT 2020 07/10/2020
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 30/07/2020 2020 30/07/2020
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020 30/07/2020
  • ««
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • »»
  • zalo.png