Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của HNX
20/09/2022
Giấy phép ĐKKD thay đổi lần thứ 10
13/09/2022
Điều lệ Công ty Việt Thái – Tháng 08 năm 2022
09/08/2022
CBTT thay đổi điều lệ 09.08.2022
09/08/2022
CBTT Thay đổi số lượng CP lưu hành
09/08/2022
CBTT về việc phát hành cổ phiếu
13/07/2022
CBTT về ngày chốt danh sách cuối cùng 
13/07/2022
Hợp đồng kiểm toán 2022
23/06/2022
CBTT CV đính chính và Nghị quyết số 13 17.06.2022
17/06/2022
Nghị quyết số 13/2022/HĐQT phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu
10/06/2022
CBTT phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu
27/05/2022
QĐ CTHĐQT uỷ quyền ký duyệt VB cho TGĐ
19/05/2022
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
19/05/2022
Nghị quyết thay đổi người đại diện pháp luật
17/05/2022
Quyết định ban hành sơ đồ tổ chức Công ty
10/05/2022
Thay đổi nhân sự – Kế Toán Trường
04/05/2022
Thay đổi nhân sự – Phó Tổng giám đốc
04/05/2022
Thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc
04/05/2022
NQ Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
25/02/2022
CV giải trình chậm CBTT – BCTC bán niên 2021
23/10/2021
CV giải trình chậm CBTT – Thay đổi người đại diện pháp luật và CBTT
23/10/2021
Thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp
23/10/2021
Thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin
23/10/2021
Hợp đồng kiểm toán và soát xét
28/06/2021
Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát
25/02/2021
Thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2020
08/02/2021
Thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020
04/01/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu
25/10/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu
25/10/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu
23/10/2020
Thông báo miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
23/10/2020
Thông báo miễn nhiệm Tổng Giám đốc
20/07/2020
Thông báo miễn nhiệm và điều đồng CBNV
20/07/2020
Nghị quyết thay đổi ban điều hành
20/07/2020
Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
20/07/2020
Thông báo ủy quyền công bố thông tin
23/06/2020
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
 23/06/2020
Thay đổi ủy quyền công bố thông tin
15/06/2020
Hợp đồng kiểm toán
15/06/2020
Quyết định chọn Công ty kiểm toán
13/06/2020
Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giảm đốc
11/06/2020
Quyết định lập Công ty TNHH Cáp Điện VTC
10/06/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
05/06/2020
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 
30/05/2020
Về việc cơ cấu bộ máy tổ chức có thẩm quyền của HĐQT
30/05/2020
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi ngày 28/05/2020
30/05/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu
22/05/2020
Về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc
09/05/2020
Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
08/05/2020
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
08/05/2020
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Mekong
23/04/2020
Thông báo về việc thành viên HĐQT từ nhiệm
15/04/2020
Quyết định lập chi nhánh tại Cần Thơ
26/03/2020
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
24/03/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14/03/2020
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14/03/2020
Quyết định lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ chí Minh
13/03/2020
Thông báo về việc thay đổi Nhận diện thương hiệu
31/12/2019
Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng
04/10/2019
Quyết định miễn nhiệm Kế Toán Trưởng
04/10/2019
Quyết định miễn nhiệm Giám Đốc Tài Chính
04/10/2019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 6)
16/09/2019
Quyết định miễn nhiệm quyền Tổng Giám Đốc
09/09/2019
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
09/09/2019
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
09/09/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
13/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 
06/08/2019
Quyết định bổ nhiệm quyền Tổng Giám Đốc
27/07/2019
Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám Đốc
27/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
26/07/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn
24/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
24/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
20/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
20/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
19/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
19/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
10/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
10/07/2019
Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
13/06/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn
31/05/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
31/05/2019
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
  11/05/2019
Giải trình báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán
25/04/2019
Công văn giải trình BCTC năm 2018
11/04/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị (Bầu Chủ tịch HĐQT) NK 2018 – 2023
27/03/2019
Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019
13/03/2019
Tài liệu đại hội cổ đông 2019
09/03/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự hợp Đại hội cổ đông thường niên 2019
13/02/2019
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
01/02/2019
Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
25/01/2019
Quyết định miễn nhiệm phó Tổng Giám Đốc
25/01/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
24/01/2019
Nghi quyết cử ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Tổng Giám Đốc
23/01/2019
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
23/01/2019
Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
18/01/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
17/01/2019
Nghị quyết cử bà Mai Phan Cẩm Tú đảm nhận công tác Kế Toán Trưởng
15/01/2019
Nghị quyết cử ông Phan Hoàng Tuấn giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT
01/11/2018
Báo cáo về ngày chở về thành cổ đông lớn
01/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
01/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
01/11/2018
Nghị Quyết Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
01/11/2018
Nghị Quyết Miễn nhiệm chức vụ thư ký công ty
01/11/2018
Quyết định ban hành  quy chế tài chính ( Công ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái)
01/11/2018
Bổ nhiệm giám đốc tài chính
01/11/2018
Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng
01/11/2018
Nghị quyết miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị
01/11/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
01/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu  của người nội bộ của công ty đại chúng
01/11/2018
Quyết định nghỉ việc Phó Tổng Giám Đốc công ty
01/11/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
01/11/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
01/11/2018
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn
01/11/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
01/11/2018
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn
01/11/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
01/11/2018
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty
01/11/2018
Quyết định về việc bổ nhiệm người phụ trách công ty
01/11/2018
Thông báo thay đổi nhân sự
01/11/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017
01/11/2018
Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
01/11/2018
Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/11/2018
Thông báo miễn nhiệm thành viên HĐQT
01/11/2018
Bảng giá đại lý hiện hành áp dụng từ 28/12/2016
01/11/2018

Danh mục sản phẩm