Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty 2022
15/07/2022
Phụ lục III – Người nội bộ – Nguyễn Quang Vinh
20/04/2022
Tài liệu sau ĐHĐCĐ 2022
20/04/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
20/04/2022
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
20/04/2022
Điều lệ Công ty năm 2022
19/04/2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Cập nhật lần 1)
08/04/2022
Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
08/04/2022
Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
25/03/2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
25/03/2022
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/02/2022
NQ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/02/2022
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
16/03/2021
Quy chế tài chính Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái 2021
03/03/2021
Ban hành điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái 2021
03/03/2021
Tài liệu sau ĐHĐCĐ thường niên 2021
03/03/2021
Quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/03/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/03/2021
Biên bản họp ĐHĐCĐ thuờng niên năm 2021
02/03/2021
Đơn từ nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và thành viên HĐQT
01/03/2021
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ( Bổ sung )
27/02/2021
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
08/02/2021
Thông báo dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
09/01/2021
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
09/01/2021
Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát – Phạm Văn Hậu
31/12/2020
Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát – Dương Thị Hồng Phượng
31/12/2020
Đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị – Phan Hoàng Tuấn
31/12/2020
Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng
11/12/2020
Nghị quyết thoái vốn tại Công ty TNHH cáp điện VTC
05/12/2020
Công bố thông tin Công văn số 849/2020/CV-VT
07/10/2020
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 30/07/2020
30/07/2020
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
30/07/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông
20/07/2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
20/07/20
Thông báo chốt danh sách cổ đông
26/04/2020
Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái Sửa đổi bổ sung ngày 26/04/2020 
26/04/2020
Biên bản họp HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
26/04/2020
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
26/04/2020
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2020
26/04/2020
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020
26/04/2020
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 (Cập nhật lần 2)
24/04/2020
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 (Cập nhật lần 1)
22/04/2020
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020
16/04/2020
Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên 2020
07/04/2020
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2019
27/03/2019
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019
27/03/2019
Tài liệu đại hội cổ đông 2019
09/03/2019
Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên 2019
08/03/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp đại hội cổ đông thường niên 2019
13/02/2019
Báo cáo kiểm toán độc lập
01/11/2018
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan
01/11/2018
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018
01/11/2018
Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần
01/11/2018
Giấy ủy quyền
01/11/2018
Giấy đề nghị
01/11/2018
Giấy đề nghị ứng cử kiểm soát viên
01/11/2018
Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị / Kiểm soát viên
01/11/2018
Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS
01/11/2018
Sơ yếu lý lịch (dùng cho các ứng viên vào Hội Đồng Quản Trị)
01/11/2018
Sơ yếu lý lịch (dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm Soát)
01/11/2018
Quy chế làm việc (Tại Đại Hội Cổ Đông 2018)
01/11/2018
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
01/11/2018
Thông báo chốt ngày và mời họp ĐHCĐ 2018
01/11/2018
Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2018
01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ 2017
01/11/2018
Biên bản ĐHCĐ thường niên 2017
01/11/2018
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017
01/11/2018
Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường 2016
01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2016
01/11/2018
Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2016
01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016
01/11/2018
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2016
01/11/2018
Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016
01/11/2018
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và mời họp ĐHCĐ thường niên 2016
01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
01/11/2018
Biên bản ĐHCĐ thường niên 2015
01/11/2018
Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2015
01/11/2018
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và mời họp ĐHCĐ thường niên 2015
01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014
01/11/2018
Biên bản ĐHCĐ thường niên 2014
01/11/2018
Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014
01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013
01/11/2018
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012
01/11/2018

Danh mục sản phẩm